Miss Scania

🚚Pomorska Miss Scania za nami.
🏆 Convoy został doceniony i otrzymaliśmy za niego nagrodę dyrektora Scanii.
Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie i do zobaczenia za rok!

Zwycięzcy Master Truck 2021

🏆Pamiętacie naszą półkę z pucharami? Do kolekcji trafiają następne za sprawą głosowania, które odbyło się na Master Truck’u. Wyróżnione zostały nasze flagowe samochody:
🥇Dywizjon 303,
🥇Convoy,
🥇Le Mans i
🥇Smokey and the Bandit.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy i wsparcie, które nam dajecie każdego dnia!

Master Truck 2021

Master truck show w pigułce.
❤️3 dni, muzyka, atmosfera, ludzie, ciepłe wieczory, niewielka ilość snu, długie godziny spędzone na rozmowach, najlepsze fury w Polsce i nie tylko, taniec i świętowanie! 🍻
➡️Byliście?
Wpadajcie na naszego TikToka 📲repinski_transport.

Regulamin „Sięgnij po swoją nagrodę”

Regulamin Konkursu „Sięgnij po swoją nagrodę”

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ”Sięgnij po swoją nagrodę”.
2. Organizatorem Konkursu jest JAROSŁAW REPIŃSKI REPIŃSKI TRANSPORT Składowa 3, 83-400 Kościerzyna, Polska, NIP 5911332459, REGON: 191972858 (dalej „Organizator konkursu”).
3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram i Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram, Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.
4. Konkurs trwa od dnia 25.05.2021 i potrwa do dnia 1.06.2021 (do godziny 23:59). Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Instagram i Facebook spełniającego warunki serwisu.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie odpowiedzi w poście konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram i Facebook.
§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Celem Konkursu jest promocja marki Repiński Transport.
2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook i Instagram
3. Konkurs polega na publikacji komentarza pod postem konkursowym na stronie
https://www.facebook.com/repinskitsl lub koncie repinski_transport na Instagramie.
Uczestnik ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie w komentarzu pod postem konkursowym i obserwować oficjalny profil firmy Repiński Transport.
4. Ze wszystkich udzielonych odpowiedzi Komisja konkursowa wybierze 3 najbardziej kreatywne i nagrodzi ich autorów.
5. Wyniki konkursu ogłoszone będą do 8.06.2021.
6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.
§ 5. NAGRODY
1. Konkurs przewiduje 3 zwycięzców.
2. Nagrody: podkładka po myszkę, kubek, smycz firmowa, długopis.
3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie
https://www.facebook.com/repinskitsl
5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na profilu @repinski_transport na Instagramie lub repinskitsl na Facebooku w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników.
7. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.
8. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Jarosław Repiński Repiński Transport dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.
9. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
· odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,
· w terminie 2 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;
· zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
11. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1,2 po wyżej.
§ 6. DANE OSOBOWE
1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
· prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres transport@repinski.pl
2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook oraz Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
PRZETWARZENIE DANYCH (RODO)
Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Sięgnij po swoją nagrodę” (dalej: „Konkurs”) jest JAROSŁAW REPIŃSKI REPIŃSKI TRANSPORT z siedzibą w Kościerzynie ul. Składowa 3, 83-400 Polska, NIP 5911332459, REGON: 191972858
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Repiński Transport pod adresem e-mail: transport@repinski.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku prowadzony pod marką Repiński Transport i Spedycja i Instagramie repinski_transport.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu.
Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

Nowy samochód – Convoy

👉🏻Odbyła się już oficjalna premiera naszego Convoy’u! 📸Mieliśmy sesję zdjęciową, z naszym ulubionym fotografem i towarzyszył nam kolega z dronem. Ujęcia będą ogień.🔥
💥Nasze podekscytowanie sięgnęło zenitu. Mamy ciarki i jesteśmy szczęśliwi, że po tylu tygodniach pracy nareszcie możemy pokazać Wam efekty. 👉🏻Wpadajcie na naszego TikToka: repinski_transport, tam też trzeba rozruszać towarzystwo.
👉Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w tworzeniu Convoy’u.
👏Na szczególne wyróżnienie zasługuje oczywiście Paweł – nasz artysta, ale także firma Tap-Car z Żukowa z Rafałem Ojowskim na czele, która zajęła się tapicerowaniem środka naszej ciężarówki, oraz firma Ena Truck z Pruszcza Gdańskiego, która wykonała detale, składające się na ostateczny efekt. Brawo!

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu „Smokey and the Bandit”

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ” Smokey and the Bandit”.
2. Organizatorem Konkursu jest JAROSŁAW REPIŃSKI REPIŃSKI TRANSPORT Składowa 3, 83-400 Kościerzyna, Polska, NIP 5911332459, REGON: 191972858 (dalej „Organizator konkursu”).
3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram i Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram, Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.
4. Konkurs trwa od dnia 25.03.2021 i potrwa do dnia 1.04.2021 (do godziny 23:59). Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Instagram i Facebook spełniającego warunki serwisu.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie odpowiedzi w poście konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram i Facebook.
§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Celem Konkursu jest promocja marki Repiński Transport.
2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook.
3. Konkurs polega na publikacji komentarza pod postem konkursowym na stronie
https://www.facebook.com/repinskitsl lub koncie repinski_transport na Instagramie.
Uczestnik ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie w komentarzu pod postem konkursowym i obserwować oficjalny profil firmy Repiński Transport.
4. Ze wszystkich udzielonych odpowiedzi Komisja konkursowa wybierze 3 najbardziej kreatywne i nagrodzi ich autorów.
5. Wyniki konkursu ogłoszone będą do 8.04.2021.
6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.
§ 5. NAGRODY
1. Konkurs przewiduje 3 zwycięzców.
2. Nagrody: podkładka po myszkę, kubek, smycz firmowa, długopis.
3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie
https://www.facebook.com/repinskitsl
5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na profilu @repinski_transport na Instagramie lub repinskitsl na Facebooku w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników.
7. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.
8. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Jarosław Repiński Repiński Transport dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.
9. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
· odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,
· w terminie 2 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;
· zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
11. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1,2 po wyżej.
§ 6. DANE OSOBOWE
1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
· prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres transport@repinski.pl
2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook oraz Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
PRZETWARZENIE DANYCH (RODO)
Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Smokey and the Bandit” (dalej: „Konkurs”) jest JAROSŁAW REPIŃSKI REPIŃSKI TRANSPORT z siedzibą w Kościerzynie ul. Składowa 3, 83-400 Polska, NIP 5911332459, REGON: 191972858
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Repiński Transport pod adresem e-mail: transport@repinski.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku prowadzony pod marką Repiński Transport i Spedycja i Instagramie repinski_transport.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu.
Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

Okładka Trailer Magazine

🥳Mamy powody do świętowania!
Nasza Scania Smokey and the Bandit jest na okładce najnowszego numeru 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐠𝐚𝐳𝐢𝐧𝐞.
📰Swoje egzemplarze możecie kupić m.in. w Empiku, czy na stronie internetowej https://sklep.trailer.pl
Magazyn jest w wersji papierowej, ale też w cyfrowej. Tę ostatnią możecie nabyć za 4,99 zł i mieć ją w kilka minut na swoim urządzeniu.
🗞Macie już najnowszy numer Trailer? Zróbcie sobie z nim zdjęcie i wyślijcie do nas albo nas na nim oznaczcie.
📲Chętnie udostępnimy wszystkie Wasze zdjęcia na naszych kanałach social media.

SESJA ZDJĘCIOWA

📸Na krótko przed rozpoczęciem weekendu odbyła się u nas profesjonalna sesja zdjęciowa zestawu 𝐒𝐦𝐨𝐤𝐞𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐢𝐭. Tak! Dobrze czytacie- zestawu! Tył cysterny także został pomalowany w motywy związane z tą serią filmową. 🎥
_______________________
🖼Bardzo chcieliśmy wybrać jedno najbardziej udane zdjęcie z tej sesji, ale nie potrafimy się zdecydować. Wszystkie tak bardzo nam się podobają, stąd tak duża ilość publikowanych przez nas fotografii.
_______________________
➡Jak już wspominamy o tym projekcie, cały dzisiejszy poranek spędziliśmy przed telewizorem na oglądaniu serii „𝐌𝐢𝐬𝐭𝐫𝐳 𝐤𝐢𝐞𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐜𝐲 𝐮𝐜𝐢𝐞𝐤𝐚” na TV4. Im częściej wracamy do tego filmu, tym bardziej upewniamy się, że podjęliśmy dobrą decyzję o uwiecznieniu motywów z tej produkcji na jednej z naszych ciężarówek.
_______________________
📲Byliście na naszym TikToku? Dodaliśmy tam krótki filmik z dnia zdjęciowego 😉 Miłej niedzieli!

Pierwszy nowy projekt tego roku

👶Nasze nowe dziecko, chwilę po narodzinach. Pierwszy projekt tego roku. Tym razem czujemy powiew świeżości. Dla odmiany to nie Scania, a Volvo.
_____________________
♦️A Wy jesteście team Scania czy Volvo? Jakiej marki samochody chętniej zobaczylibyście we flocie Repiński Transport?
Dajcie nam znać w komentarzu

Życzenia świąteczne i noworoczne

🎄Nadszedł ten dzień. ⭐️Niedługo zaświeci pierwsza gwiazda. To dzisiaj większość z nas zasiądzie do wigilijnej kolacji z najbliższymi.
Przyjmijcie od nas najszczersze życzenia!
_______________________
👉Zdrowia, pomyślności i spokoju, a także mocy prezentów oraz szczęśliwego nowego roku, wszystkim klientom, współpracownikom i fascynatom naszej marki życzy zespół Repiński Transport.
_______________________
🎅Tym, którzy z uwagi na obecną sytuację nie powrócili na święta do domu, życzymy szybkiego powrotu do kraju!